اخبار معاونت
برگزاری هشتمین نشست کارگروه های تخصصی طرح جامع مدیریت زیست محیطی سواحل جنوب کشور هشتمین نشست کارگروه های تخصصی طرح جامع مدیریت زیست محیطی سواحل جنوب کشور پایلوت هرمزگان با همکاری جایکا در رو زهای 15 و 16 مرداد ماه با حضور مدیران ارشد دستگاه های ذیربط اجرایی استان هرمزگان و سازمان محیط زیست و کارشناسان و متخصصان محیط زیست دریایی برگزار خواهد شد.
بيشتر