• دفتر زیست بوم های دریایی

1- اجرای مطالعات بیولوژیک ( کلروفیل a ، فیتوپلانکتون، زئوپلانکتون، نکتون ها، بنتوزها و ...) در آبهای خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر

 2- مطالعات بیولوژیک و اکوبیولوژیک، پایش و حفاظت زیستگاههای حساس ساحلی شامل زیستگاههای مرجانی، علفزارها، جلبکزارها، جنگلهای حرا، مناطق تخم گذاری لاک پشتهای دریایی، پهنه های جزر و مدی، مصبها و خوریات، اجتماعات بسترزی و بنتوزها (ماکروفونا، مایوفونا و میکروفونا) مناطق تخم ریزی پرورشگاهی آبزیان و سایر زیستگاههای حساس ساحلی و جزایر 

 
3-  تهیه و تدوین ضوابط و استانداردهای اکولوژیک و بیولوژیک محیط زیست دریایی و مناطق حساس ساحلی (صخره های مرجانی، جنگلهای حرا و ...)

 4- بررسی و پایش اکولوژیک آبهای ساحلی شامل پارامترهای فیزیکوشیمیایی (اکسیژن محلول، حرارت ، شوری،  PH ، کدورت، چگالی، جریان، جزرو مد، کلروفیل a) ، بیولوژیک و همینطور گونه های مهم آبزی (پرندگان آبزی دریایی،  پستانداران دریایی، لاک پشت های دریایی، ماهیان، مهره داران و بی مهرگان وابسته به دریا) و در معرض خطر و انفراض (شامل پراکنش، تولید مثل، تغییرات جمعیتی، ذخایر و زیست توده، مهاجرت و ...) و زیستگاههای مربوطه شامل مناطق تخم ریزی و پرورشگاهی، مناطق تغذیه ای و مهاجرتی

5- پایش وضعیت اکولوژیک و بیولوژیک و سلامت زیستگاههای حساس و تغییرات آن و عوامل مخرب آن (مناطق مرجانی، بسترهای علفی، جنگلهای حرا، اجتماعات بسترزی، مناطق تخم گذاری لاک پشتها، مناطق تخم ریزی و پرورشگاهی آبزیان و ....)

6- انجام گشت های تحقیقاتی اقیانوس نگاری محلی، ملی و منطقه ای و بین المللی آبهای فراساحل (بررسی های بیولوژیکی، اکولوژیکی و فیزیکی شامل پارامترهای فیتوپلانکتونها، زئوپلانکتونها و ایکیتوپلانکتون ها، اجتماعات بسترزی ماکروفون، مایوفون، میکروفون، نکتونها و غیره، پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب وبررسی امواج و جریانات.)

 7- حفاظت گونه های آسیب پذیر، در معرض خطر و در معرض انقراض و زیستگاههای آن در مناطق ساحلی و دریایی (شامل تمامی گونه های لاک پشتهای دریایی، ماهیان خاویاری، دلفین ها و نهنگ ها و ...)

8- بررسی و حفاظت از تنوع زیستی در مناطق ساحلی و دریایی با اهمیت اکولوژیک و تنوع زیستی بالا (شامل مناطق مرجانی، حرا و ...)

 9- راه اندازی برنامه جامع احیاء و بازسازی زیستگاهها و اکوسیستم های ساحلی و دریایی آسیب دیده (شامل صخره های مرجانی، جنگلهای حرا،جلبکزارها، علفزارها، اجتماعات بسترزی، مناطق تخم ریزی و پرورشگاهی آبزیان دریایی و ....) 

 
10- بررسی گونه های مهاجم ناشی از آب توازن و تکثیر و پرورش گونه های وارداتی و تهدیدات اکولوژیک مربوطه و نحوه مقابله با آن

11- بررسی مرگ و میر آبزیان خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر ناشی از شکوفایی پلانکتونی و سایر آلودگی ها و تدوین برنامه های کاهش عوامل موثر

12- تهیه و تدوین ضوابط لازم برای حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع محیط زیست دریاها

13- اجرای مسئولیت های مربوط به کمیته حفاظت محیط زیست شورایعالی اقیانوس شناسی

14- همکاری مستمر با مراکز تحقیقاتی و علمی ملی، منطقه ای و بین المللی در زمینه های مرتبط با محیط زیست دریایی

15- اجرای مسئولیت های ناشی از پیمان های منطقه ای و بین المللی دریایی

16- جمع آوری و تکمیل اطلاعات تخصصی

17- بررسی و اجرایی نمودن و نظارت بر حسن اجرای پروتکل های مربوط به کنوانسیون کویت (سازمان راپمی) در چارچوب شرح وظائف دفتر اکوبیولوژی دریایی

18- بررسی و اجرایی نمودن و نظارت بر حسن اجرای پروتکل های مربوط به کنوانسیون تهران در چارچوب شرح وظائف دفتر اکوبیولوژی دریایی

19- بررسی و اجرایی نمودن و نظارت بر حسن اجرای کنوانسیون لندن و پروتکل های مربوطه در چارچوب شرح وظائف دفتر اکوبیولوژی دریایی

20- همکاری در اجرای کنوانسیون تنوع زیستی، کنوانسیون حمایت از گونه های وحشی مهاجر، کنوانسیون مربوط به تالاب های مهم بین المللی بویژه تالاب های زیستگاه پرندگان آبزی (رامسر)، کنوانسیون تجارت  بین المللی گونه های جانوران و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی، اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی و سایر کنوانسیون ها در چارچوب شرح وظائف دفتر اکوبیولوژی دریایی

21-  همکاری با سایر دفاتر ستادی سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر دفاتر ذیربط سازمانهای مرتبط در زمینه ارزیابی پیامدهای سوء بهره برداری از منابع بیوفیزیکی دریا

22- اصلاح قوانین و مقررات و حقوق مربوط به دریا با مشارکت ارگانهای دریایی به منظور حفاظت بهتر از محیط زیست دریایی و مقابله با تخلفات

23- تشریک مساعی ملی و فراملی در جهت حفظ اکوسیستم ها و زیستگاه ها

24- راه اندازی برنامه جامع پایش مستمرمحیط زیست دریایی آبهای جنوبی و شمالی کشور (جنبه های تنوع زیستی، فیزیکوشیمیایی، جریانات اکولوژیک و بیولوژیک)

25- برنامه دقیق ارزیابی وضعیت محیط زیست دریایی بر اساس نتایج پایش دایمی اکوبیولوژیکی و فیزیکو شیمیایی

26-  ظرفیت سازی در جهت انجام مطالعات اکو بیولوژیک و حفظ محیط زیست ساحلی دریایی

27- بازسازی مناطق و زیستگاههای حساس ساحلی و دریایی آسیب دیده (بویژه صخره های مرجانی و جنگلهای حرا و سایر زیستگاههای حساس) با حمایت و همکاری سایر ارگانهای دریایی و جوامع محلی و سازمانهای غیردولتی
 
28- اجرای برنامه های افزایش آگاهی عمومی و گسترش آموزشهای تخصصی در زمینه محیط زیست دریایی و همکاری با سازمان های غیر دولتی و جوامع محلی ساحلی در راستای حفاظت و بهره برداری پایدار محیط زیست دریایی با  همکاری دفتر آموزش و مشارکت های مردمی

29- شناسایی و بررسی بیواندیکاتورها و پالاینده های طبیعی و استفاده از آنها جهت شناسایی وضعیت محیط زیست دریا و ارائه راهکارهای حفاظتی

30- ارزش گذاری منابع زیستی دریایی

31 - بررسی، پایش و مدیریت منابع و ذخایر شیلاتی و فعالیتهای صید و صیادی و هدایت آن به سمت شیوه های بهره برداری پایدار منابع زیستی دریا
  • دفتر بررسی آلودگی های دریایی  

 
1- اجرای مطالعات بررسی خواص شیمیایی در آبهای خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر

2- اجرای مطالعات بررسی آلودگی های شیمیایی (مواد نفتی،‌ فلزات سنگین، سموم کشاورزی، رادیواکتیو و ...) و میکروبی در آب، رسوبات و آبزیان خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر

3-  بررسی منابع آلاینده دریاها و زیستگاههای دریایی با منشاء زمینی و دریایی 

 
4-  راه اندازی برنامه جامع پایش منابع آلاینده با منشا خشکی و دریا و نظارت و کنترل کمی و کیفی انواع آلاینده های شیمیایی و میکروبی

5-  برگزاری گشت های ملی و منطقه ای جهت  بررسی خصوصیات و آلودگی های شیمیایی آلودگی های شیمیایی (مواد نفتی،‌ فلزات سنگین، سموم کشاورزی، رادیواکتیو و ...) و میکروبی در  محیط های دریایی آبهای  جنوبی و شمالی کشور 

 
6-  تدوین برنامه دقیق ارزیابی وضعیت محیط زیست دریایی بر اساس نتایج پایش های دائمی

7-  تهیه و تدوین استانداردهای مربوط به آلودگی های مواد نفتی،‌ فلزات سنگین، سموم کشاورزی، فاضلاب های انسانی و ... در محیط های دریایی (آب، رسوب و آّبزیان)

8-  تهیه و تدوین ضوابط و دستورالعمل های مربوط به برآورد خسارات وارده ناشی از آلودگی های وارد شده به محیط های دریایی

9-  تهیه و تدوین ضوابط کنترل و مقابله با آلودگی های زیست محیطی ناشی از تردد نفتکش ها، تخلیه آب توازن، بارگیری و تخلیه کالا، اکتشاف، استخراج و انتقال نفت، ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی در سواحل و فاضلاب شهرهای ساحلی

10- بررسی و ساماندهی فعالیت های مربوط به اسقاط کشتی ها در نواحی ساحلی شمال و جنوب کشور

11- تهیه و اجرای برنامه جامع کنترل و کاهش آلایند ه های محیط زیست دریایی

12- تهیه و تدوین ضوابط و آیین نامه های اجرایی مربوط به دفع و دفن پساب، پسماند و سایر مواد در دریا (الزامات اجرایی کنوانسیون لندن و پروتکل 1996) و همکاری با سایر دفاتر ستادی سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر دفاتر ذیربط سازمانهای مرتبط در این رابطه

13- بررسی، اجرایی نمودن و نظارت بر حسن اجرای پروتکل های مربوط به کنوانسیون کویت (سازمان راپمی) در چارچوب شرح وظائف دفتر بررسی آلودگی های دریایی

14- بررسی، اجرایی نمودن و نظارت بر حسن اجرای پروتکل های مربوط به کنوانسیون تهران در چارچوب شرح وظائف دفتر بررسی آلودگی های دریایی

15- بررسی، اجرایی نمودن و نظارت بر حسن اجرای کنوانسیون لندن و پروتکل های مربوطه در چارچوب شرح وظائف دفتر بررسی آلودگی های دریایی 

16- تهیه طرح مقابله با آلودگی های شیمیایی و سایر آلودگیها در شرایط اضطراری در محیط زیست دریایی

17- همکاری در اجرای طرح مقابله با آلودگی های نفتی در شرایط اضطراری در محیط زیست دریایی

18- اجرای مسئولیت های مربوط به کمیته حفاظت محیط زیست شورای عالی اقیانوس شناسی

19- همکاری مستمر با مراکز تحقیقاتی و علمی ملی، منطقه ای و بین المللی در زمینه حفظ محیط زیست دریایی

20- مشارکت با دفتر ارزیابی زیست محیطی در خصوص بررسی گزارش های مطالعات ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح ها و پروژه های مرتبط با محیط زیست دریایی

21- اصلاح قوانین، مقررات و حقوق مربوط به دریاها با مشارکت ارگانهای دریایی به منظور حفاظت بهتر از محیط زیست دریایی و مقابله با تخلفات

22- اجرای مسئولیت های ناشی از پیمان های منطقه ای و بین المللی دریایی

23- حمایت و گسترش آموزش های تخصصی زمینه های مختلف محیط زیست دریایی (مقابله و کنترل آلودگی های نفتی، روشهای پیشرفته پاکسازی سواحل، روشهای پیشرفته برآورد خسارات ناشی از  آلودگی های شیمیایی، و...)

24-  افزایش آگاهی های عمومی و جلب مشارکت های مردمی در زمینه آلودگی های مختلف در مناطق دریایی

25- جمع آوری اطلاعات تخصصی جهت تکمیل بانک های اطلاعاتی

26-  ظرفیت سازی جهت انجام مطالعات تخصصی و حفاظت از محیط زیست ساحلی دریایی

 
  •  مدیریت سواحل و تالابهای ساحلی

 
1- بررسی ابعاد و آثار گوناگون توسعه جوامع انسانی و تاثیر آن بر اکوسیستم ساحلی و تالاب های ساحلی

2- بررسی، مطالعات کامل مناطق ساحلی در راستای اجرای مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) خلیج فارس، دریای عمان و خزر

3- بررسی و تهیه ضوابط و استانداردهای زیست محیطی در راستای مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ضوابط و استانداردهای خشک کردن دریا و احداث جزایر مصنوعی، لایروبی و لایریزی، احداث و توسعه تأسیسات ساحلی مانند اسکله و بنادر، هتل و طرحهای گردشگری ساحلی و دریایی، پالایشگاهها و نیروگاهها آب شیرین‌کن، ذخیره نفت و سوخت، خطوط لوله، سکوهای نفتی و گازی و سایر کارخانجات و تأسیسات ساحلی و غیره

4- اجرای طرح ساماندهی سواحل (بویژه جنبه های زیست محیطی) و تعیین محدوده و حریم زیست محیطی سواحل خلیج فارس، دریای عمان، دریای خزر و تالاب های ساحلی با همکاری سایر ارگانها و دستگاههای دولتی مرتبط

5- بررسی و تعیین میزان حساسیت و آسیب پذیری مناطق مختلف نواحی ساحلی با توجه به ساختار و وضعیت ژئومورفولوژیک، اکولوژیک، بیولوژیک، اقتصادی- اجتماعی، آلودگی ها و منابع آلودگی و ...

6- بررسی، مطالعه و تدوین و اجرای طرح جامع مدیریت زیست محیطی نوار ساحلی (EMP)

7- بررسی فنی و اظهار نظر کارشناسی طرحهای ارزیابی اثرات پروژه های مختلف توسعه و ساخت ساز در محدوده ساحلی خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر با همکاری دفتر ارزیابی زیست محیطی

8- راه اندازی گارد ساحلی و حفاظت دائمی و مستمر از محیط زیست دریایی و زیستگاههای ارزشمند

9- اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات و آیین نامه های اجرایی زیست محیطی مربوط به حفظ و حمایت از محیط زیست دریایی، سواحل و تالاب های ساحلی

10- همکاری مستمر با مراکز تحقیقاتی و علمی ملی، منطقه ای و بین المللی در زمینه های مرتبط با مدیریت سواحل و تالاب های ساحلی

11- تعیین الگوی مدیریت زیست محیطی در تالاب ها و آبهای ساحلی

12- بررسی و شناخت گونه های مختلف آبزیان (اعم از گیاهان، جانوران، میکروبها، قارچ ها و تک سلولی ها) در تالاب های ساحلی

13- افزایش آگاهی های عمومی و جلب مشارکت گروههای مردمی در جهت حفظ و بقاء تالاب های ساحلی

14- تعیین و بررسی الگوی مدیریت سواحل و بررسی ابعاد و آثار توسعه بر زیستگاه های تالابی

15- بررسی و بازسازی مناطق حساس آسیب دیده تالاب های ساحلی

16-  معرفی و حفاظت از گونه های کمیاب، آسیب پذیر و در معرض خطر انقراض در تالاب های ساحلی

17- راه اندازی برنامه پایش زیست محیطی و مدیریت تالاب ها در جهت بهره برداری پایدار

18- جمع آوری اطلاعات تخصصی جهت تکمیل بانک های اطلاعاتی

19- بررسی، توسعه و مدیریت گردشگری ساحلی و دریایی و سایر فعالیتهای سازگار با محیط زیست در چارچوب بهره برداری پایدار محیط زیست دریایی 
20- بررسی و اجرایی نمودن و نظارت بر حسن اجرای پروتکل های مربوط به کنوانسیون کویت (سازمان راپمی) در چارچوب شرح وظائف مدیریت سواحل و تالاب های ساحلی

21- بررسی، اجرایی نمودن و نظارت بر حسن اجرای پروتکل های مربوط به کنوانسیون تهران در چارچوب شرح وظایف مدیریت سواحل و تالاب های ساحلی

22- بررسی و اجرایی نمودن و نظارت بر حسن اجرای کنوانسیون لندن و پروتکل های مربوطه در چارچوب شرح وظایف مدیریت سواحل و تالاب های ساحلی

23- همکاری در اجرای کنوانسیون تنوع زیستی، کنوانسیون حمایت از گونه های وحشی مهاجر، کنوانسیون مربوط به تالاب های مهم بین المللی بویژه تالاب های زیستگاه پرندگان آبزی (رامسر)، کنوانسیون تجارت  بین المللی گونه های جانوران و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی، اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی و سایر کنوانسیون ها در چارچوب شرح وظایف مدیریت سواحل و تالاب های ساحلی 
24- مطالعات بیولوژیک و اکوبیولوژیک، پایش و حفاظت زیستگاههای حساس تالاب های ساحلی

25- بررسی و پایش اکولوژیک تالاب های ساحلی شامل پارامترهای فیزیکوشیمیایی (اکسیژن محلول، حرارت،  شوری، PH، کدورت، چگالی، جریان، جزرو مد)، بیولوژیک و همینطور گونه های مهم آبزی و در معرض خطر و انقراض

26- پایش وضعیت اکولوژیک، بیولوژیک و سلامت زیستگاههای حساس و تغییرات آن و عوامل مخرب آن در تالاب های ساحلی

27- بررسی و حفاظت از تنوع زیستی در تالاب های ساحلی بریا اهمیت اکولوژیک و تنوع زیستی بالا

28- راه اندازی برنامه جامع احیاء و بازسازی زیستگاهها و اکوسیستم تالاب های ساحلی آسیب دیده

29- بازسازی مناطق و زیستگاههای حساس تالاب های ساحلی آسیب دیده با حمایت و همکاری سایر ارگانهای دریایی و جوامع محلی و سازمانهای غیردولتی 
30-  ظرفیت سازی جهت انجام مطالعات تخصصی و حفاظت از محیط زیست ساحلی دریایی

31- انجام مطالعات جریان های سطحی و عمقی دریایی ، جزر و مد  و گردش آب در نواحی ساحلی و دریایی، بررسی امواج دایمی ، فصلی ، ناشی از طوفان و سونا می ومطالعه نوسانات سطح آب دریا و تاثیر آن بر تعادل اکولوژیک در اکوسیستم های مرتبط

32-بررسی پارامترها و خواص فیزیکی آب مانند دما، شوری، چگالی، کدورت آب و نحوه توزیع سطحی و عمقی این پارامترها

33- مطالعه و بررسی فرآیندهای ساحلی و مصب  منجمله اختلاط و گردش آب در خورها و رودخانه های متصل به دریا

34- بررسی نحوه رسوبگذاری و یا فرسایش در سواحل ، خشک کردن دریا و تغییر مورفولوژی نواحی سواحلی ( مرداب های مانگروها ، مارشهای شور ، خورها و...)

35- شناخت اشکال زمین شناختی و هیدرولوژی زیستگاههای ساحلی دریایی حائز اهمیت

36-بررسی چگونگی پخش و گسترش لکه های نفتی ناشی از نفت کش ها و یا سکوهای نفتی با توجه به تاثیرات مخرب آن ها بر اکوسیستم های دریایی

37- انجام مدل سازی های دو بعدی و سه بعدی جریان ، انتقال رسوبات و خصوصیات آب در نواحی ساحلی و دریایی

38- ایجاد و استقرار پایگاه جامع اطلاعات جغرافیایی محیط های ساحلی و دریایی کشور و روز آمد نمودن آن با همکاری دفتر پژوهش، برنامه ریزی، اطلاع رسانی و آمار

39- تهیه و طراحی بانک های اطلاعات تخصصی روزآمد به همراه اطلاعات دقیق جغرافیایی بر مبنای سیستم GIS و تبادل داده ها و اطلاعات با سایر مراکز دریایی کشور

40- جمع آوری، ساماندهی و روزآمد نمودن اطلاعات تخصصی به همراه اطلاعات دقیق جغرافیایی سیستم GIS  و استفاده از  بانک های اطلاعاتی تخصصی دریایی

41- تبادل داده ها و اطلاعات دریایی با سایر مراکز دریایی کشور

43- شناسایی و بررسی تغییرات زیستگاههای مرجانی، پلانکتونها، پوشش گیاهی مناطق ساحلی و غیره به کمک  تکنیک های سنجش از دور

43- تولید اطلاعات تخصصی جهت تهیه نقشه های پراکنش موجودات دریایی و موجودات مرتبط با دریا